Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Mielipidekirjoitus, Itä-Häme (12 / 2014): Sysmän kunta perustelkaa tuulivoimahankkeenne

Rekolan vuorelle kaavailtujen tuulivoimaloiden suunnittelua ohjaa tällä hetkellä yksittäisen toimijan taloudellisen hyödyn tavoittelu ilman hankkeen yhteiskunnalle ja asukkaille aiheutuvien kokonaisvaikutusten analysointia.
Kuuden tuulivoimalan yhteenlaskettu nimellisteho on 20 MW. Kokemusperäisen arvion mukaan niiden sähköntuotoksi saadaan 12 vuoden ajalta noin 525 600 MWh. Syöttötariffin 83,50 €/MWh hinnalla tuulivoimalat tuottaisivat näin ollen 12 vuodessa 43,9 M€. Sähkön tuotantokustannukset ovat uusilla tuulivoimaloilla 15 €/MWh, joten tarkastelujakson tuotantokustannuksiksi saadaan yhteensä 7,9 M€. Kun kokonaistuotoista vähennetään lisäksi 30 M€ investointikustannukset, saadaan ruotsalaisen tuulivoimayhtiön OX2:n kokonaisvoitoksi 12 vuodelta 6 M€. Tämä on tuulivoimayhtiön peruste ajaa voimaloiden rakentamista. Mitkä ovat Sysmän kunnan perustelut veronmaksajille aiheutuvista 15 M€ investointimenoista ja 6 M€ voiton maksuista tuulivoimayhtiölle? Perustelujen tulee olla todella hyvät. Laman keskellä kotimaassa olisi näille miljoonille käyttökohteita jonoksi asti!
Tähän mennessä esitetyt perustelut ovat olleet hakuammuntaa. Kun yksi perustelu on osoittautunut riittämättömäksi, uusi vaihtoehto on kaivettu esille.  Aluksi huolena oli sähkön tuotannon riittävyys.  Ainoana vaihtoehtona asian hoitamiseksi esitettiin tuulivoimalat, vaikka tarjolla olisi ollut muita Sysmälle paljon paremmin soveltuvia uusiutuvan energian lähteitä kuten puuenergiaa. Seuraavaksi perusteluna oli kiinteistöverojen lisääntyminen. Tuottojen lisääntyminen edellyttäisi edellisessä kappaleessa mainittuja mittavia valtion tukia hankkeelle suoraan veronmaksajien pussista. Tämän jälkeen kunta ilmoitti haluavansa tulla tuulivoiman avulla sähkön suhteen omavaraiseksi. Tuuliolosuhteiden vaihteluiden johdosta millään tuulivoimaloiden määrällä ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa omavaraisuutta ilman varavoimaloita. Seuraava argumentti oli Mika Järvisen 24.9.2014 Lähilehden haastattelussakin esiin nostamat vaikutukset alueen työllisyyteen. Haastattelun mukaan hankkeen ”myötä rakennusvaihe mukaan ottaen paikkakunnalle syntyy kohtuullisesti uusia työmahdollisuuksia”. Jo rakennettujen voimaloiden kokemusten perusteella uusia pysyviä työpaikkoja ei synny. Rakennusvaiheen paikallinen työllisyysvaikutus on yhden miestyövuoden luokkaa. Kun vielä otetaan huomioon vapaa-ajan asukkaiden vähenevä kiinnostus rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajan asuntojaan tuulivoimaloiden vaikutusalueella, jää työvoiman lisäys selvästi negatiiviseksi.
Veronmaksajille 15+6 miljoonaa euroa maksava hanke edellyttää kattavaa selvitystä eduista ja haitoista.  Tätä vaatii myös suuri merkitys ympäristön ja kuntalaisten kannalta. Kuntalaiset joutuisivat eriarvoisiksi hankkeen toteutuessa. Voimalat merkitsevät lähialueelle asumisviihtyvyyden menettämistä, joutumista terveysuhkien alaisiksi sekä suuria taloudellisia menetyksiä. Merikarvialla tehdyssä kokonaisselvityksessä on todettu kiinteistöjen arvon alenemiseksi kymmeniä miljoonia, metsien käyttörajoitusten aiheuttamaksi arvonalenemiseksi useita miljoonia ja vapaa-ajan asukkaiden tuomien tulojen vähennys miljoonaksi euroksi.
Olen toimittanut Merikarvian selvityksen kunnanhallituksen puheenjohtajalle saatesanoin, että Sysmässä pitää tehdä vastaava selvitys. Selvityksessä tulee olla mukana tuulivoimaloiden eri vaikutusalueille aiheuttamat hyödyt ja haitat. Nämä ja aiemmin mainitut taloudelliset perustelut yhdistämällä saadaan kokonaiskuva, onko hanke järkevä vai ei.

Seppo Siivola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti