Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Mielipidekirjoitus, Itä-Häme (11 / 2014): Tuulivoimaloiden satojen miljoonien tuet ulkomailleTuulivoimalat eivät pysty toimimaan ilman mittavia tukia. Valtio takaa tuulisähkölle kiinteän 83,50  €/MWh hinnan 12 vuoden ajaksi. Vajaa puolet tästä hinnasta saadaan sähkön markkinahintaisena myyntinä ja loput valtion tukena. Suomen energia- ja ilmastostrategian mukaan tuulivoiman pitäisi yltää 2020 mennessä 2500MW:n kapasiteettiin. Kun tuulivoimaloiden sähköntuoton tasona käytetään keskimääräistä 25 prosenttia nimellistuottotasosta, tuulisähköä saataisiin vuosittain 5.500.000 MWh.  Kun valtion tuki MWh kohti on 45 euron luokkaa, saadaan valtiolta vuosittain tarvittavan tuen määräksi keskimäärin 250 miljoonaa euroa. Näin valtavien tukisummien ohjautuminen ulkomaisille laitetoimittajille on käsittämätöntä laman aikana eikä Suomella ole yksinkertaisesti tällaiseen varaa!  Nyt olisikin kiireesti uudelleen harkittava tuulivoiman tukimuotoja ja onko toisella uusiutuvalla energiamuodolla hoidettavissa edullisemmin Suomen uusiutuvan energian tavoitteet . Massiivisista tukimiljoonista huolimatta tuulivoimaloilla ei voida kuitenkaan varmistaa sähkön jatkuvaa saantia. Tuulettomia aikoja varten tarvitaan varavoimalaverkko. Sen kustannukset eivät ole mukana edellä olevissa luvuissa.
Tuulivoimalat hankitaan avaimet käteen periaatteella ulkomailta. Yhden voimalan hinta on noin 5 miljoonaa euroa. Sysmään suunniteltujen 6 voimalan hankinta aiheuttaa siten 30 miljoonan euron aukon kauppataseeseen ja lisää ulkomaan velkaa. Voimalahankinta ei mitenkään lisää vientiämme eikä tuo uusia pysyviä työpaikkoja. Sysmään suunniteltujen 6 tuulivoimalan valtion tuen määräksi muodostuu 15  M€.  Valtio maksaa tuen 12 vuoden aikana.
Kunta on perustellut tuulivoimalahanketta kiinteistöverojen kasvulla. Valtion ottaessa puolet voimaloiden kiinteistöveroista jää Sysmän osuudeksi ensimmäisenä vuonna 30000 €. Ajan myötä kiinteistöverot putoavat. Kun otetaan aleneminen huomioon, kiinteistöverojen yhteissummaksi muodostuu 12 vuodelta 310000€. Kun tätä summaa suhteutetaan Sysmän voimaloiden 15  miljoonan euron valtion tukeen, havaitaan tuesta jäävän paikkakunnalle 2 %. Kunnan vuokraamasta maa-alueesta tulee lisäksi 120000 € eli vajaa 1 %. Uusiutuviin energialähteisiin kohdistettu tuki näyttää päätyvän tuulivoimaloiden tapauksessa todella huonosti kohdealueelle.  
Uusiutuvan energian tuotantotavoitteet on hoidettavissa myös vaihtoehtoisella tavalla. Puupohjainen energiantuotanto on Sysmälle luonteva vaihtoehto. Valtion tuki voidaan tässä vaihtoehdossa kohdentaa kotimaahan. Puunkorjuuseen tarvittavat koneet ovat hankittavissa kotimaasta samoin voimalatekniikka. Paikkakunnan metsäkoneurakoitsijoille avautuu uusia työmahdollisuuksia. Metsänomistajat saavat lisää tuloja puuvarantojensa uusista käyttömuodoista. Kuntaan avautuvien uusien työpaikkojen ansiosta verotulot kasvavat. Työttömyys vähenee samoin tarvittavien työttömyysavustusten määrä.
Tuulivoima on ennalta ennakoimaton energialähde. Tuulivoimaloiden varaan ei voida laskea mitään sähkön riittävyyden suhteen ennen varavoimaloiden rakentamista. Nimellistehonsa mukaista sähkötehoa tuulivoimalasta saadaan laskennallisesti vain noin 25 % käyttöajasta. Muun 9 kuukauden ajan vuodesta olisi käytettävä varavoimaloita. Tänä aikana sähköä voitaisiin tuottaa uusiutuvista energialähteistä, kun varavoimalat olisivat puuenergiaa hyödyntäviä laitoksia. Kun sähkön tuotanto olisi puuenergiapohjaisten voimaloiden varassa 75 % ajasta, niin miksi emme hyödyntäisi niitä koko ajan? Mitä suuremmassa määrin ja mitä nopeammin siirryttäisiin puuenergiapohjaiseen sähköntuotantoon tuulivoimaloiden asemasta, sitä enemmän säästäisimme ulkomaille ohjautuvista satojen miljoonien tukimaksuista.  

Seppo Siivola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti